Elektryzujący-park

CULBURB URSUS: WYNIKI

INTERWENCJE MIEJSKIE DLA DZIELNICY URSUS W WARSZAWIE
Pełny raport z wyboru: +TU
Ogłoszenie konkursowe: +TU
English info:
+ HERE


Ursus, maj 2012, fot. Piotr Bujas

36 projektów, których autorzy reprezentują 10 krajów europejskich, nadesłanych zostało w odpowiedzi na międzynarodowy call na interwencję miejską dla dzielnicy Ursus w Warszawie. Propozycje wskazują na znacznie centralnej części dzielnicy oraz terenów pofabrycznych, skupiając się głównie na problemach obrazu i tożsamości, historii i kondycji społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane projekty – z pewnością pomagają one w krystalizacji wizji na temat tego czym jest i jak może zmienić się Ursus – poprzemysłowa i satelitarna dzielnica Warszawy.

Po szczegółowej analizie wszystkich propozycji oraz rozważeniu potencjału oraz relacji do problemów objawiających się w dzielnicy poniższe projekty wybrane zostały do realizacji w drugiej połowie 2012 roku:

Untilted – (Kwasieborski design)
Wykorzystanie wielkoformatowych nośników na stacji Ursus do prezentacji wyników sondażu dotyczącego tożsamości dzielnicy, przeprowadzonego wśród mieszkańców.

Ursus District GPS-gardening (Jürgen Lehmeier)
Strategia oparta o stworzenie alternatywnej mapy atrakcji i interesujących artefaktów w dzielnicy Ursus za pomocą platformy Geocaching. Wybór i lokalizacja zostanie wskazana przez mieszkańców dzielnicy.

Następujące projekty zostały wyróżnione:

1952-2012 (Magdalena Prus)
Instalacja dźwiękowa upamiętniająca koncert orkiestry Filharmonii Warszawskiej w klubie zakładowym Zakładów Mechanicznych „Ursus” z 1952 roku. Wykonany został poemat symfoniczny „Bajka” S. Moniuszki, wydarzenie stało się kanwą dokumentu Andrzeja Munka o tym samym tytule.

The Cleaning (Maryna Tomaszewska)
Pragmatyczna propozycja oczyszczenia budynku stacji kolejowej Ursus z pomocą 10 lokalnych wolontariuszy.

CULBURB_URSUS – międzynarodowy call adresowany do architektów, artystów, badaczy miasta jak również do miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską. Celem projektu jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału podmiejskiej dzielnicy Ursus w Warszawie poprzez zastosowanie mikrointerwencji tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się “punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali. Projekt Culburb, zainicjowany przez Centre for Central European Architecture z Pragi realizowany jest na przedmieściach Warszawy, Budapesztu, Lubljany, Wiednia, Pragi, Bratysławy. Projekt zainicjowany przez realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. z unijnego Programu Kultura, Funduszu Wyszehradzkiego oraz European Cultural Foundation. Część polska koordynowana jest przez Fundację Bęc Zmiana w ramach 5 edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości, którego głównym tematem w tym roku jest promocja miasta przez architekturę.

Koordynator Culburb Ursus: Piotr Bujas
Organizator Culburb Ursus: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.funbec.eu
Organizator Culburb: Centre for Central European Architecture, Praga / www.ccea.cz
Współorganizatorzy Culburb: Soho in Ottakring, Wiedeń; Kortárs Építeszeti Központ, Budapeszt; KUD C3, Lublana; Verejný podstavec, Bratysława; Centrum komunitného rozvoja, Bratysława
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
          center center
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CULBURB URSUS: RESULTS
CALL FOR URBAN INTERVENTIONS IN THE DISTRICT OF URSUS, WARSAW, POLAND
Read full selection report
: +HERE
Read open call text:
+HERE


Ursus, May 2012, fot. Piotr Bujas

36 proposals, representing 10 Europeans countries, were submitted as a result of our call for urban interventions in the district of Ursus in Warsaw, targeted at architects, artists, urban researchers as well as urban activists. The submitted projects will help to crystallize a overview about current state of Ursus district and its potential future. Ursus – as an example of contemporary suburbanization and urban sprawl represents specific set of problems that are waiting for proper definition and solutions. Implementation of selected projects is perceived as an element of building local identity and community engagement in the Ursus. We want to thank all participants for submitting proposals and their engagement.

After careful consideration of all proposals jury selected proposals which address the questions and have reference to important problems of the locality. The following two projects are selected to development and implementation under Culburb project framework:

Untitled (Kwasieborski design)
The use of large scale media at the Ursus train station for the presentation of the survey concerning the identity of the district, conducted among residents.

Ursus District GPS-gardening
(Jürgen Lehmeier)

A strategy based on creating an alternative map of Ursus attractions and interesting artifacts whose location is indicated by the locals. Project providing to make it available through the Geocaching GIS platform.

Additionally Jury have pointed two distinctions:

1952-2012 (Magdalena Prus)
Sound installation project relating to the occurrence of the Warsaw Philharmonic Orchestra at the workers club of Mechanical Works „Ursus” in 1952. The Orchastra performed symphonic poem, „Fable” of S. Moniuszko. This event was the basis of the documentary  made by famous Polish director Andrzej Munk. The installation is an attempt to recall this significant events at its sixtieth anniversary.

The Cleaning (Maryna Tomaszewska)
A pragmatic action: cleaning and washing of the Ursus railway station building. Together with 10 local volunteers.

CULBURB (name merging “culture” and “suburbs”) is a project aimed at infusing life into the urban space of the suburbs of Central European capital cities by means of cultural acupuncture with tangible impact on the life of local communities, responsible for interactions between the inhabitants. The locations of the project have been selected in the suburbs of Warsaw, Budapest, Ljubljana, Vienna, Prague, Bratislava – all characterised by their own site-specific problems and varied potential. The project initiated by Centre for Central European Architecture in Prague is carried out with financial support of the EU Culture Programme, Visegrad Fund and European Cultural Foundation. The Polish part of the project is coordinated by Bęc Zmiana Foundation in the frame of the 5th edition of the festival Synchronicity. Projects for Warsaw of the Future, which pivots this year around promoting cities through architecture.

Culburb Ursus coordinator: Piotr Bujas
Culburb Ursus organiser: Fundacja Bęc Zmiana, Warsaw / www.funbec.eu
Culburb organiser: Centre for Central European Architecture, Prague / www.ccea.cz
Culburb co-organisers: Soho in Ottakring, Vienna; Kortárs Építeszeti Központ, Budapest; KUD C3, Ljubljana; Verejný podstavec, Bratislava; Centrum komunitného rozvoja, Bratislava
Synchronicity 2012 is carried out with a grant from the City of Warsaw and the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

Dodaj komentarz