Ursus_architektura

CULBURB: MIEJSKA AKUPUNKTURA DLA URSUSA

WYNIKI: +TU

Międzynarodowy CALL na interwencje miejskie dla dzielnicy Ursus w Warszawie
rejestracja: do 29.03.2012, nadsyłanie propozycji: do 19.04.2012
zgłoszenia / dodatkowe informacje:  bec@architekturaXXI.info
formularze rejestracyjne: +TU
for English info click: +HERE
www.architekturaXXI.pl/ursus |www.culburb.eu


Ursus, luty 2012, fot. Piotr Bujas

Ogłaszamy CALL na interwencję miejską dla dzielnicy Ursus w Warszawie adresowany do architektów, artystów, badaczy miasta jak również do miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską. Proponowane akcje mogą być fizycznymi interwencjami w przestrzeń miejską lub też działaniami tymczasowymi, jednorazowymi, performatywnymi. Propozycje powinny uwzględniać złożoną sytuację społeczną, polityczną oraz wieloaspektowość problemów dzielnicy.

Celem projektu jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału podmiejskich dzielnic poprzez zastosowanie mikrointerwencji tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się „punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali.

Rejestracja uczestników trwa do 29.03.2012, w jej trakcie czekamy na zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy aplikacji oraz CV; w następnej kolejności, do dnia 19.04.2012, przyjmowane są opisy interwencji. Propozycje interwencji powinny zostać sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Dokumenty rejestracyjne oraz opisy interwencji należy nadsyłać na adres   bec@architekturaXXI.info

Selekcja nadesłanych zgłoszeń nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2012 roku. Wybrane propozycje skierowane zostaną do realizacji w przestrzeni miejskiej dzielnicy Ursus. Ich autorzy/zespoły autorskie zostaną zaproszeni do udziału w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt Culburb zaplanowanym na kwiecień 2013 roku w Lublanie.

DO POBRANIA:
informacja o projekcie Culburb
ogłoszenie i opis lokalizacji
formularz rejestracyjny
materiał wizualny, część 1
materiał wizualny, część 2
f.a.q.: często zadawane pytania

URSUS jest jedną z najmniejszych dzielnic Warszawy, chociaż jest najgęściej zaludniony. Przyłączony został do stolicy 35 lat temu, jak głosi legenda, „za karę” po protestach robotników z tamtejszych Zakładów Mechanicznych „Ursus” przeciwko podwyżkom cen żywności. Dziś zakładów już nie ma – na ich miejscu jest 180 hektarów terenów, na części których utrzymywana jest funkcja produkcyjna, jednak przyszłość tego obszaru, stanowiącego 20% całej dzielnicy, nie została ostatecznie przesądzona. Jak będzie wyglądać nowe „serce Ursusa”? – czy staną tam osiedla mieszkaniowe, czy rozwijać się będzie nowy przemysł? Jak zmiany i kontrowersje wokół planów i procesu przekształceń odbierają mieszkańcy i jak wpłyną one na ich życie? Podczas kiedy dyskutowane jest powstanie Nowego Miasta Ursus, jego starsze dzielnice oczekują na miejską odnowę.

CULBURB (połączenie kultury i przedmieść, ang. culture + suburb) to projekt mający na celu ożywienie przestrzeni publicznej na przedmieściach środkowo-europejskich stolic za pomocą kulturalnej akupunktury realnie wpływającej na życie lokalnej społeczności, tworzącej interakcje między mieszkańcami. Jako miejsca interwencji zostały wybrane przedmieścia Warszawy, Budapesztu, Lubljany, Wiednia, Pragi, Bratysławy – wszystkie charakteryzujące się swoistymi problemami i zróżnicowanym potencjałem. Projekt zainicjowany przez Centre for Central European Architecture z Pragi realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. z unijnego Programu Kultura, Funduszu Wyszehradzkiego oraz European Cultural Foundation. Część polska koordynowana jest przez Fundację Bęc Zmiana w ramach 5 edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości, którego głównym tematem w tym roku jest promocja miasta przez architekturę.

Koordynator Culburb Ursus: Piotr Bujas
O
rganizator Culburb Ursus: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.funbec.eu
Organizator Culburb: Centre for Central European Architecture, Praga / www.ccea.cz
Współorganizatorzy Culburb: Soho in Ottakring, Wiedeń; Kortárs Építeszeti Központ, Budapeszt; KUD C3, Lublana; Verejný podstavec, Bratysława; Centrum komunitného rozvoja, Bratysława
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

INTERNATIONAL CALL FOR ENTRIES
urban interventions in the district of Ursus, Warsaw, Poland
registration: not later than 29.03.2012, deadline for submitting proposals: not later than 19.04.2012
submissions / additional info: bec@architekturaXXI.info
registration forms and additional materials: +HERE
www.architekturaXXI.info | www.culburb.eu

RESULTS: +HERE


Ursus, Febuary 2012, photo Piotr Bujas

We are happy to launch a CALL for urban interventions in the district of Ursus in Warsaw, targeted at architects, artists, urban researchers as well as urban activists and anyone interested in the problems related to the city. The proposed actions can adopt both the form of physical interventions in the urban space as well as of temporary, one-off, performative activities. The proposals should embrace the complex social and political situation, as well as the multi-layered character of the district’s problems.

The project serves the purpose of infusing life into the debate on the problems and potential of suburban districts through micro-interventions, the so-called urban acupuncture. Carried out with the use of a minimum of resources, the projects in urban space are to indicate the direction of changes, activate the inhabitants: become the “crystallisation points” of large-scale transformations.

APPLICANT MUST SEND:
– registration form
– CV of applicant/s, .pdf, up to 700 characters.
– proposal: an intervention description in English, max 1800 characters, explaining the project with basic ideas and the technique of realization together with estimation of costs for realization. Illustrations, sketches or diagrams are optional. Videos (up to 10 MB) may also be attached. Layout: 2 A4 pages .pdf max 4MB

Registration period for participants ends on the 29th March 2012. We welcome applications in the form of filled application forms and CVs. At the next stage, intervention descriptions are accepted until the 19th April 2012. Please send all documents to: bec@architekturaXXI.info

Project selection is planned for the second half of April 2012. Selected proposals will be handed over for realisation in the urban area of the district of Ursus. Their authors/author teams will be invited to participate in an international meeting organised to summarise the project Culburb, planned for April 2013 in Ljubljana. s

MATERIALS AND DOWNLOADS:
about Culburb
site description
registration form
visual materials part 1
visual materials part 2

URSUS is one of the smallest districts of Warsaw, though most densely populated. It was incorporated into the capital city 35 years ago as a form of “punishment”, as legend has it, for the protests of the workers at the Mechanical Works in Ursus against the increase in food prices. The works have long ago ceased operation, leaving 180 hectares of land, part of which is still used for manufacturing, though the entire area (forming 20% of the entire district) is in for an uncertain future. How will the new “heart of Ursus” look like? Will it see residential estates or the development of new industry? How are the changes and controversies triggered by the plans received by the inhabitants, and what is the influence on their lives? While the creation of the New City of Ursus is subject to an ongoing debate, the older parts of the districts await urban revitalisation.

CULBURB (name merging “culture” and “suburbs”) is a project aimed at infusing life into the urban space of the suburbs of Central European capital cities by means of cultural acupuncture with tangible impact on the life of local communities, responsible for interactions between the inhabitants. The locations of the project have been selected in the suburbs of Warsaw, Budapest, Ljubljana, Vienna, Prague, Bratislava – all characterised by their own site-specific problems and varied potential. The project initiated by Centre for Central European Architecture in Prague is carried out with financial support of the EU Culture Programme, Visegrad Fund and European Cultural Foundation. The Polish part of the project is coordinated by Bęc Zmiana Foundation in the frame of the 5th edition of the festival Synchronicity. Projects for Warsaw of the Future, which pivots this year around promoting cities through architecture.

Culburb Ursus coordinator: Piotr Bujas
Culburb
 Ursus organiser: Fundacja Bęc Zmiana, Warsaw / www.funbec.eu
Culburb organiserCentre for Central European Architecture, Prague / www.ccea.cz
Culburb co-organisersSoho in Ottakring, Vienna; Kortárs Építeszeti Központ, Budapest; KUD C3, Ljubljana; Verejný podstavec, Bratislava; Centrum komunitného rozvoja, Bratislava
Synchronicity 2012 is carried out with a grant from the City of Warsaw and the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

 

Dodaj komentarz